Skip to main content
Mobility and Transport

Fordons återvändande – gällande regler sedan den 21 februari 2022

Frågor och svar

ANSVARSFRISKRIVNING: Detta dokument har utarbetats av kommissionens avdelningar och medför inga skyldigheter för Europeiska kommissionen. Endast Europeiska unionens domstol har behörighet att avgöra hur EU-rätten ska tolkas.

Artikel 5.1 b i förordning (EG) nr 1071/2009 i dess lydelse enligt förordning (EU) 2020/1055

Gällande regler: ”För att uppfylla kravet [att vara faktiskt och fast etablerat i en medlemsstat] i artikel 3.1 a ska företaget i etableringsmedlemsstaten (…) organisera sin fordonsparks verksamhet på ett sådant sätt att det säkerställs att fordon som företaget förfogar över och som används vid internationella transporter återvänder till ett av driftscentrumen i den medlemsstaten senast inom åtta veckor efter avfärden” (artikel 5.1 b i förordning (EG) nr 1071/2009)

I. Vad innebär regeln?

II. Tider

III. Tillsyn och kontroll