Направо към основното съдържание
Mobility and Transport

Правило за връщането на превозното средство, приложимо от 21 февруари 2022 г.

Въпроси и отговори

ОТКАЗ ОТ ОТГОВОРНОСТ: Настоящият документ е изготвен от службите на Комисията и не обвързва Европейската комисия. Единствено Съдът на Европейския съюз е компетентен да дава задължителни тълкувания на правото на ЕС.

Член 5, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 1071/2009, изменен с Регламент (ЕС) 2020/1055

Приложимо правило: „За да спази изискването [за действително и трайно установяване в една от държавите членки], предвидено в член 3, параграф 1, буква а), в държавата членка на установяване предприятието трябва (...) да организира дейността на своя автомобилен парк по начин, който гарантира, че превозните средства, които са на разположение на предприятието и се използват за международен превоз на товари, се връщат в един от експлоатационните центрове в съответната държава членка най-малко в рамките на осем седмици след напускането ѝ“ (член 5, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 1071/2009)

I. Същност на правилото

II. Срокове

III. Правоприлагане и контрол