Põhisisu juurde
Mobility and Transport

Alates 21. veebruarist 2022 kohaldatav eeskiri sõiduki tagasipöördumise kohta

Küsimused ja vastused

VASTUTUSE VÄLISTAMINE. Käesoleva dokumendi on koostanud komisjoni talitused ning see ei ole Euroopa Komisjoni jaoks siduv. Liidu õigusaktide siduva tõlgendamise pädevus on ainult Euroopa Liidu Kohtul.

Määruse (EL) Nr 1071/2009 (mida on muudetud määrusega (EL) 2020/1055) artikli 5 lõike 1 punkt b.

Kohaldatav eeskiri. Selleks, et täita artikli 3 lõike 1 punktis a sätestatud nõuet, et ettevõtja peab liikmesriigis stabiilselt ja tõhusalt toimima, peab ettevõtja asukohaliikmesriigis „korraldama oma sõidukipargi tegevust selliselt, et oleks tagatud ettevõtja käsutuses olevate rahvusvahelisteks vedudeks kasutatavate sõidukite tagasipöördumine ühte selles liikmesriigis asuvasse tegevuskohta vähemalt kaheksa nädala jooksul alates sealt lahkumisest“ (määruse (EÜ) nr 1071/2009 artikli 5 lõike 1 punkt b).

I. Eeskirja sisu

II. Ajakava

III. Jõustamine ja kontroll