Prejsť na hlavný obsah
Mobility and Transport

Pravidlo návratu vozidla uplatniteľné od 21. februára 2022

Otázky a odpovede

VYHLÁSENIE: Tento dokument bol vypracovaný útvarmi Komisie a Európsku komisiu nezaväzuje. Právomoc záväzne vykladať právo Únie má len Súdny dvor Európskej únie.

Článok 5 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 1071/2009 zmeneného nariadením (EÚ) 2020/1055

Uplatniteľné pravidlo: „Na splnenie požiadavky [mať skutočné a stabilné miesto usadenia v členskom štáte] stanovenej v článku 3 ods. 1 písm. a) musí podnik v členskom štáte usadenia… organizovať činnosť svojho vozidlového parku tak, aby zabezpečil návrat vozidiel, ktorými podnik disponuje a ktoré sa používajú v medzinárodnej preprave, do jedného z operačných centier v tomto členskom štáte aspoň každých osem týždňov odvtedy, čo ho opustia“ [článok 5 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 1071/2009]

I. Podstata pravidla

II. Časový rámec

III. Presadzovanie a kontrola